مراحل اجرای پروژه

Posted By شرکت فراهوشمند انرژی آرتمن

انجام پروژه های هوشمند سازی ساختمان و خانه هوشمند در شرکت آرتمن، طبق اصول مدیریت پروژه PMBOK و دستورالعمل انجمن بین المللی KNX صورت می گیرد. از اینرو تمامی اسناد فنی و اجرای پروژه شما به طور کامل و آرشیو شده در اختیار مهندسن آرتمن و همچنین مهندسین مشاور پروژه شما قرار دارد.

برای دریافت فایل آشنایی با روند اجرای پروژه ساختمان هوشمند توسط آرتمن اینجا کلیک کنید.

دریافت فایل مراحل اجرای پروژه ساختمان هوشمند آرتمن

Leave a Reply

Your email address will not be published.

4 × 4 =